La Certificació Energètica Dels Edificis. Nova Obligació Per Llogar o Vendre un Habitatge.

La qualificació energètica esdevé una nova obligació per a poder llogar o vendre un habitatge a partir del dia 1 de juny.

Enrique García
Enrique García
3 de junio · 304 palabras.
 La Certificació Energètica dels Edificis. Nova obligació per llogar o vendre un habitatge.

A partir del dia 1 de juny de 2013, la qualificació energètica serà un document obligatori per a poder llogar o vendre un habitatge, d′acord amb el Reial Decret 235/2013 pel qual es va aprovar el procediment bàsic per a la certificació de l′eficiència energètica dels edificis.

La certificació energètica proporciona informació sobre el comportament energètic d’un edifici o un habitatge. També és útil per conèixer com millorar l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions sobre les intervencions possibles a fi efecte d’aconseguir un estalvi energètic.

La qualificació energètica és el document resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d′un edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Aquest classifica l′edifici dins una escala de set lletres, on la lletra G correspon als edificis menys eficients i la lletra A als edificis més eficients. Aquesta qualificació es realitza en funció del consum d’energia i de les emissions de CO2.

Els propietaris han d′encarregar la realització de la certificació d’eficiència energètica a un tècnic certificador. Llavors, s′ha de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’ICAEN (Institut Català d’Energia), que és l’òrgan competent per emetre l’Etiqueta amb la qualificació energètica. Inicialment, la Generalitat de Catalunya no cobrarà cap taxa. Els tècnics habilitats per fer les certificacions són els arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials o enginyers tècnics industrials.

Els promotors o agents immobiliaris hauran d′incloure l′etiqueta energètica de l’edifici en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer. En cas de venda, s′haurà de transferir el certificat i l’etiqueta energètica al nou propietari, o una còpia d’aquest al llogater en cas de lloguer. El certificat tindrà una validesa de deu anys, transcorregut aquest període caldrà renovar-lo.

www.qualificacioenergetica.com

Manel Alemany Colomer
938833696

Comparte tu conocimiento y tus intereses con el mundo.

Publica un artículo →